Ustawa dotycząca wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia obowiązuje z małymi wyjątkami od 7 września. Regulacja m.in. upoważniania asystentów medycznych do wystawiania w imieniu lekarzy recept i skierowań w postaci elektronicznej.

Ustawa dotycząca wdrażania rozwiązań w obszarze e-zdrowia wprowadza też ułatwienia w obszarze wystawiania recept oraz określania poziomu refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zakłada możliwość upoważniania asystentów medycznych do wystawiania w imieniu lekarzy recept i skierowań w postaci elektronicznej. Od dnia 8 stycznia 2020 r. powstanie obowiązek wystawiania e-recept w postaci elektronicznej, a od dnia 8 stycznia 2021 r. e-skierowań.

Ustawa rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania recept dla świadczeniobiorców, którzy ukończyli 75. rok życia na bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie. Jednoznacznie doprecyzowano, że uprawnionymi do wystawiania recept są nie tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarka POZ, ale wszyscy lekarze realizujący świadczenia opieki zdrowotnej w ramach zawartej z NFZ umowy o udzielanie świadczeń z zakresu POZ.

Ustawa powiększa ponadto krąg podmiotów pełniących funkcję punktu potwierdzającego profil zaufany o NFZ, który może nadać uprawnienia do potwierdzania w swoim imieniu profilu zaufanego lekarzom, pielęgniarkom i położnym POZ, a także osobom zatrudnionym u świadczeniodawcy, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z zakresu POZ.

Zmiana przepisów ma sprawić, iż Polska stanie się krajem, w którym transgraniczne e-recepty będą mogły być wystawiane i realizowane. Recepta transgraniczna, będzie miała postać elektroniczną. Wystawienie recepty transgranicznej w postaci papierowej następować będzie wyłącznie w sytuacji, gdy państwo członkowskie UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w którym ma nastąpić realizacja recepty, nie przewiduje realizacji recept transgranicznych w postaci elektronicznej albo recepta transgraniczna przeznaczona jest dla osoby małoletniej.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA