Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która wchodzi w życie we wrześniu, standaryzuje zakres opieki, kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i na opiekę stomatologiczną. 

Celem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki – informuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych..

Jak wskazuje NIPiP, ustawa ta “jest pierwszym tego typu aktem prawnym, który zapewnia kompleksowość oraz integrację działań osób sprawujących opiekę zdrowotną, czyli pielęgniarki oraz lekarza nad uczniami, a także podnosi znaczenie promocji zdrowia, profilaktyki oraz edukacji zdrowotnej dla zachowania zdrowia”.

Świadczenia w ramach ustawy realizowane będą w gabinetach profilaktyki zdrowotnej przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę, a w przypadku świadczeń stomatologicznych – w gabinetach stomatologicznych (w szkole lub poza nią) lub w dentobusach. Higienistka stomatologiczna będzie mogła uczestniczyć również w działaniach z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

NIPiP zwraca uwagę, że ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami “nakłada nowe obowiązki na osoby sprawujące opiekę zdrowotną, polegające na udzielaniu świadczeń, jak również współudział z innymi podmiotami”.

Po raz pierwszy określono zakres współpracy między rodzicami a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy między podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny) – czytamy w komunikacie.

NIPiP wskazuje również, że ustawa określiła “organizację opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole. Działania te mają realnie wesprzeć rodziców w skutecznej realizacji prawa ucznia do świadczeń zdrowotnych”.

Za zapewnienie gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetu dentystycznego odpowiada organ prowadzący szkołę, który będzie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej nieodpłatnie – podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami realizowane będzie przez wojewodów oraz przez Instytut Matki i Dziecka.

Red. (źródło: PAP)

Czytaj:

https://forumfarmaceutyki.pl/gabinety-stomatologiczne-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-szkolach/

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA