Sejm uchwalił zmiany w przepisach prawnych, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Przesunięto likwidację papierowych zwolnień z 1 grudnia 2017 r. na połowę 2018 r.

W formie elektronicznej zwolnienia wystawiane są od początku 2016 r. Obecnie muszą być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obciążają lekarza. Bezpłatny profil ePUAP, w powszechnej ocenie, jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze.

Po wprowadzeniu zmian w prawie, e-zwolnienia można uwierzytelniać przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co będzie bezpłatne i prostsze. Na profilu lekarza w ZUS udostępnione zostaną dane ubezpieczonych gromadzone w rejestrach, a dane wystawiającego będzie można pobrać z rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Nowy sposób uwierzytelniania można będzie stosować również do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku oraz do wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

W Polsce przeważa liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich. Jeśli są one wystawiane w wersji papierowej, ZUS nie jest w stanie dokonać kontroli prawidłowości ich wystawienia. Aby miał on czas wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu. Taki dostęp ma zapewniać zwolnienie wystawione w formie elektronicznej.

Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z 23 tys. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy jedynie niecałe 3 proc. przestawiło się na elektroniczną formę wystawiania zwolnień.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA