Aptekarz stracił zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po decyzji Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Interwencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w tej sprawie zakończyła się sukcesem.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłosił się prowadzący aptekę. Poprosił o podjęcie interwencji w postępowaniu przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Aptekarz odwołał się od decyzji stwierdzającej wygaśnięcie jego zezwolenia na prowadzenie placówki aptecznej.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Łodzi wydał niekorzystną decyzję. Wskazał w niej, że przedsiębiorca nie przekazał w ustawowym terminie informacji o rezygnacji z prowadzenia apteki. Jednocześnie nie wystąpił o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zdaniem WIF, okoliczność posiadania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz jednoczesnego figurowania w rejestrze po dniu 1 sierpnia 2019 r. była wystarczającą przesłanką do wygaszenia zezwolenia.

Rzecznik wstąpił do postępowania odwoławczego toczącego się przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Ustawodawca wprowadzając przepisy nowelizujące ustawę Prawo farmaceutyczne opublikował uzasadnienie. Wyraźnie zaznaczył w nim, że celem ich wprowadzenia było zapobiegnięcie łączeniu działalności aptecznej z działalnością leczniczą. Celem jest uniemożliwienie korzystania z tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. Przedsiębiorca przedstawił natomiast dokumentację. Wynikało z niej wprost, że w jego wypadku nie doszło do faktycznego łączenia obu typów działalności po dniu 1 sierpnia 2019 r. Zdaniem Rzecznika, Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien uchylić decyzję i umorzyć postępowanie. Zgodnie z zasadą przyjaznej interpretacji przepisów prawa oraz przy wykorzystaniu wykładni celowościowej.

Główny Inspektor Farmaceutyczny rozpatrzył odwołanie przedsiębiorcy. Wydał decyzję uchylającą decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego oraz umorzył postępowanie w sprawie.

– Decyzja organu pierwszej instancji była sprzeczna z celem wprowadzenia ustawy nowelizującej Prawo farmaceutyczne. Także wyrażoną w art. 11 Prawa przedsiębiorców zasadą „przyjaznej interpretacji przepisów”. Wydane przez GIF decyzja potwierdza natomiast, że zasady wyrażone w Prawie przedsiębiorców są coraz powszechniej stosowane przez organy administracji publicznej – komentuje Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Red. (źródło: rzecznikmsp.gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA