Całkowita wartość rynku farmaceutycznego (segmenty Rx, CH i rynek szpitalny, liczona w cenach detalicznych, w 2017 r. wyniesie ponad 38,5 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. rok do roku. W segmencie leków refundowanych, wykupionych z dopłatą NFZ, udział wydatków pacjenta systematycznie zmniejsza się. Dynamiczny rozwój rynku szpitalnego jest w dalszym ciągu związany ze zwiększaniem dostępu do nowych terapii.

Według analityków firmy QuintilesIMS, wartość rynku farmaceutycznego w 2017 r. wyniesie ponad 38,5 mld zł, a dynamika będzie wyższa o 1 punkt procentowy od tempa wzrostu w roku ubiegłym i osiągnie 5,4 proc. Wzrost wartościowy, który wyniesie blisko 2 mld zł, będzie związany głównie z segmentem leków i produktów dostępnych bez recepty (CH). Rynek ten osiągnie wartość ponad 14 mld zł, czyli przeszło 800 mln zł więcej niż w 2016 r. Jednym z czynników odpowiedzialnych za dynamikę była wysoka liczba zachorowań na infekcje, które miały miejsce na początku roku. Wpłynęły one na zwiększone zakupy leków i produktów dostępnych bez recepty. Rok 2017 będzie zatem korzystny dla rynku sprzedaży odręcznej (CH), którego prognozowana dynamika wyniesie ponad 6 proc.

Rynek CH po raz kolejny będzie rozwijał się szybciej niż rynek sprzedaży leków dostępnych na receptę (Rx), gdzie szacowany wzrost wartościowy wyniesie ponad 3 proc., a wartość osiągnie przeszło 18,5 mld zł, czyli o blisko 600 mln zł więcej niż w 2016 r., przy czym 60 proc. tej kwoty, tj. 360 mln zł zostanie wygenerowane przez segment leków refundowanych – który w 2016 r. zanotował spadek wartości wynikający z obniżek cen w procesie renegocjacji decyzji refundacyjnych z Ministrem Zdrowia.

Tegoroczny wzrost jest zatem efektem niskiej bazy w 2016 r., jak również kontynuacji rozwoju leków, które otrzymały pozytywne decyzje refundacyjne w ostatnich dwóch latach, ale także przeniesienia leków stosowanych w leczeniu onkologicznym do rynku szpitalnego, co przyniosło zmniejszenie wartości rynku o blisko 100 mln zł. Do czynników pozytywnie wpływających na rozwój rynku leków refundowanych w bieżącym roku należy także projekt Leki 75+, który został wprowadzony we wrześniu 2016 r., a następnie, w pierwszych miesiącach 2017 r. był rozszerzany o nowe substancje czynne. Leki będące na liście „S” przyniosły ponad 90 mln wzrostu.

Analizy dotyczące współpłacenia za leki refundowane, wykupione z dopłatą NFZ wskazują, że od czasu wejścia w życie w 2012 r. ustawy refundacyjnej, udział wydatków ponoszonych przez pacjentów w całkowitej wartości tych leków systematycznie spada. W bieżącym roku, w ujęciu ogólnym, współpłacenie osiągnęło poziom 29 proc., czyli o blisko 5 pp. mniej niż w 2012 r. W jednym przypadku – w klasie ATC B (krew i układ krwiotwórczy), współpłacenie pacjenta zwiększyło się o 7 pp. – do poziomu 22 proc. Było to związane z wprowadzeniem do sprzedaży doustnych leków przeciwzakrzepowych, do których dopłaty pacjentów są wyższe w porównaniu z dotychczas stosowanymi lekami. W kontekście opisanego wzrostu dopłaty, ważne było zagwarantowanie seniorom bezpłatnego dostępu do wyżej wymienionych leków, poprzez uwzględnienie ich na liście „S”.

Nadal najszybciej rozwijającym się segmentem rynku farmaceutycznego będzie rynek szpitalny. Średnioroczne tempo wzrostu w latach 2013 – 2017 wyniosło blisko 11 proc. Tegoroczna prognoza QuintilesIMS wskazuje na porównywalne tempo wzrostu, na poziomie 10 proc., co oznacza, że wartość rynku szpitalnego wyniesie blisko 5,9 mld zł. W odniesieniu do roku 2012, kiedy wartość rynku szpitalnego wyniosła 3,1 mld zł, segment ten praktycznie podwoił swoją wartość. Rozwój leków ujętych w programach lekowych i katalogu chemioterapii przełożył się na zwiększenie dostępu pacjentów do terapii. Ten trend utrzyma się także w bieżącym roku, a głównymi obszarami wzrostu będą leki stosowane w leczeniu WZW C, stwardnienia rozsianego oraz chorobach onkologicznych. Również zmiany opisów wybranych programów lekowych, dotyczące kryteriów kwalifikacji chorych lub czasu leczenia pacjenta, niewątpliwie wpłyną na wartość tego segmentu poprzez zwiększenie liczby osób włączonych do programów.

W ostatnich miesiącach 2017 r. prognoza rynku farmaceutycznego zakłada kontynuację trendów i nie przewiduje istotnych zmian legislacyjnych. Czynnikiem, który może zwiększyć wartość rynku i jego dynamikę, a który nie został ujęty w prezentowanych danych, jest znaczący – jednakże trudny do oszacowania – ewentualny wzrost zachorowalności na infekcje dróg oddechowych.

QuintilesIMS

QuintilesIMS jest wiodącym, globalnym dostawcą zintegrowanych informacji oraz wspieranych przez rozwiązania technologiczne usług w obszarze ochrony zdrowia, które umożliwiają klientom osiągnięcie lepszych wyników w obszarze klinicznym, naukowym oraz komercyjnym. Powstały w rezultacie połączenia firm Quintiles oraz IMS Health, QuintilesIMS zatrudnia ok. 50 000 pracowników w ponad stu krajach. Firmy poszukujące sposobów podniesienia efektywności terapii oraz wzbogaconych badań klinicznych dostępnych w formie outsourcingu, mogą wykorzystać szeroką gamę rozwiązań QuintilesIMS w zakresie informacji, technologii i usług, tak aby wykreować nową wiedzę i sposoby działania.

Red. (źródło: QuintilesIMS)

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA